Huacachina, Peruvian desert

Huacachina, Peruvian desert ประเทศเปรู

เป็นหมู่บ้านทางตะวันตกเฉียงใต้ของเปรูสร้างรอบโอเอซิสเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยเนินทราย Huacachina มันมีอยู่ในจังหวัด Ica ประมาณห้ากิโลเมตรเมือง Ica ใน Ica อำเภอ คุณสมบัติ Oasis ที่ด้านหลังของโน้ต 50 โซล Nuevo Huacachina มีประชากรถาวรประมาณ 100 แม้ว่ามันจะเป็นเจ้าภาพจัดงานหลายสิบของจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปี Huacachin...

Read More