Aescher

Aescher ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ไม่มีที่ไหนใน วิตเซอร์แลนด์ คือการเปลี่ยนแปลง จาก ภูมิทัศน์ ที่เป็นเนินเขา กลาง วิตเซอร์แลนด์ เพื่อ ทัศนียภาพที่ อัลไพน์ ขรุขระ เพื่อ กระทันหัน หรือ เป็น ที่น่าประทับใจ ในพื้นที่ Alpstein หิน อันยิ่งใหญ่ ขึ้นไป มากกว่า 2500 เมตร หอ สูง ขึ้น เช่นถ้าจาก ที่ไหนเลย ลึก หุบเขา สูงชัน ด้าน ตัดผ่าน ภูมิภาคน...

Read More